TERMINU VĀRDNĪCA

Biedrs - fiziska vai juridiska persona ar rekomendācijām, kura ir ieinteresēta un gatava aktīvi sadarboties mērķu sasniegšanā.

Biznesa lēmums – alternatīvu identifikācijas un darbības izvēles procesa rezultāts.

Biznesa vide - elementu un faktoru kopums, kas darbojas uzņēmuma iekšienē (M.Potera modelis) un ārpus tā (PEST modelis), kas var kļūt gan par iespēju, gan par draudu avotu uzņēmumam.

Ekonomiskā interese – subjektu ekonomisko attiecību darbības stimuli, kas nosaka to uzvedību.

Iespēja – nerealizēts, neeksistējošs ieguvums ar potenciālu.

Investīcijas –izmaksu kopums, kas realizējamas rūpniecībā, lauksaimniecībā, transporta un citās nozarēs ilgtermiņa kapitāla ieguldījumu formā.

Kontakts - fiziskā persona, kas varētu kļūt par noderīgu informācijas avotu, biznesa lēmumu pieņemšanai

Kultūra - materiālo un garīgo vērtību kopums, kas izveidojies sabiedrībā un raksturo tās attīstības līmeni.

Lietišķie sakari - kontaktu tīkls un komunikāciju sistēma biznesa vidē.

Partneris – juridiska vai fiziska persona, kura pie noteiktiem nosacījumiem un bez risku palielinājuma transformē biznesa vides iespējas par ieguvumiem sev un biedriem.

Precizitāte - atbilstības pakāpe uzņēmuma ekonomiskām interesēm

Projekts – iecere un rīcības (uzvedības) modelis, kas ierobežo darbību laikā un telpā.

Reputācija -novērtējumu, attiecību un viedokļu sistēma, kura izveidota attiecībā uz fizisku vai juridisku personu konkrētajā brīdī.

Rezultāts - tas, kas tiek iegūts, izpildot noteiktu darbību

Risks –zaudējumu varbūtība nejauši pieņemtu saimnieciska rakstura lēmumu vai veicamās darbības rezultātā.

Sadarbība - viena no mijiedarbības organizācijas pamatformām, kas apvieno spēkus kopīgu mērķu sasniegšanai, vienlaikus sadalot  lomas, funkcijas un pienākumus.

Uzticība -spēja strādāt  nevainojami un ar prognozējamiem rezultātiem