BIEDRĪBAS  “RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA  

        STATŪTI

 

 Rīgā, 2015.gada 08.decembrī

 1.      Biedrības nosaukums

1.1.              Biedrības nosaukums ir „RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA”(turpmāk RTRK).

1.2.              Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „RTRK”.

1.3.              RTRK nosaukuma un nosaukuma saīsinājuma tulkojums svešvalodās:

1.3.1.             krievu valodā - РИЖСКАЯ ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА(РТПП)

1.3.2.             angļu valodā – RIGA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY(RCCI)

 2.      Biedrības misija, mērķi un pamatuzdevumi

2.1.              RTRK misija:

2.1.1.             Godprātīgus uzņēmējus vienojošs spēks.

2.2.              RTRK darbības stratēģiskais mērķis:

2.2.1.             Latvijas uzņēmējdarbības vide – labvēlīga godprātīgiem uzņēmējiem.

2.3.              RTRK darbības mērķi:

2.3.1.             sekmēt un atbalstīt godprātīgu uzņēmējdarbību Latvijā;

2.3.2.             attīstīt uzņēmējdarbības kultūru Latvijā;

2.3.3.             mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijā.

2.4.              RTRK darbības pamatuzdevumi ir:

2.4.1.             līdzdarboties korupcijas novēršanā un sekmēt godīgas konkurences apstākļu veidošanu;

2.4.2.             izveidot un attīstīt interneta resursu, kurš paredzēts partnerattiecību veidošanai un risku vadībai uzņēmējdarbībā;

2.4.3.             izstrādāt un ieviest Latvijas biznesa ētikas vienotos standartus (turpmāk-Standarti), tos regulāri pilnveidot;

2.4.4.             veidot un attīstīt komunikāciju starp uzņēmējiem, valsts varas, pašvaldību un izglītības sistēmas pārstāvjiem;

2.4.5.             organizēt valsts varas, pašvaldību un izglītības sistēmas pārstāvju līdzdalību Standartu izstrādē, ieviešanā un pilnveidošanā;

2.4.6.             sadarbībā ar izglītības iestādēm un mēdijiem popularizēt Standartus sabiedrībā;

2.4.7.             izveidot un attīstīt „Latvijas biznesa kultūras centru”;

2.4.8.             aizstāvēt RTRK biedru intereses, ja tās saskan ar RTRK misiju, mērķiem un pamatuzdevumiem;

2.4.9.             organizēt un koordinēt RTRK biedru savstarpējo mijiedarbību;

2.4.10.         līdzdarboties RTRK biedru mērķu sasniegšanā, ja tie nav pretrunā ar RTRK misiju, mērķiem un pamatuzdevumiem;

2.4.11.         nodrošināt servisu RTRK biedru darbības atbalstam.

 3.      Biedrības darbības termiņš

3.1.              Biedrības darbības termiņš ir 25(divdesmit pieci) gadi.

 4.      Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi

4.1.              Par RTRK biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta un gatava aktīvi līdzdarboties RTRK mērķa sasniegšanā un kuru ir rekomendējis esošs RTRK biedrs vai Valdes loceklis, vai Padomes loceklis.

4.2.              Lēmumu par personas uzņemšanu par RTRK biedru pieņem Valde.

4.3.              Pretendents tiek uzņemts par RTRK biedru 30 dienu laikā pēc iesnieguma un noteiktas formas pieteikuma anketas saņemšanas, par to saņemot rakstveida paziņojumu no Valdes.

4.4.              Gadījumā, ja pretendents saņem Valdes motivētu atteikumu par uzņemšanu RTRK, pretendents var rakstveidā to pārsūdzēt Padomei. Ja arī Padome noraida pretendenta lūgumu, pretendents netiek uzņemts par RTRK biedru. Padomes lēmums pretendentam jāpaziņo rakstveidā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

4.5.              Saņemot Valdes paziņojuma par uzņemšanu, biedrs 5 (piecu) dienu laikā samaksā biedru naudu par gadu. Biedra naudas apmēru nosaka Padome. Gadījumā, ja biedrs minētajā termiņā neveic biedru naudas samaksu, tad ir uzskatāms, ka biedrs ir atteicies no dalības RTRK un tiek izslēgts no biedrības.

4.6.              10 (desmit) dienu laikā pēc biedra naudas saņemšanas RTRK norēķinu kontā, biedram tiek izsniegta biedra apliecība un tiek paziņots par to, kur un kad biedrs var uzsākt savu darbību RTRK struktūrā.

4.7.              Biedrs var tikt izslēgts no RTRK, ja tas:

4.7.1.             veic darbības, kuras ir pretrunā ar RTRK statūtiem un/vai iekšējiem noteikumiem;

4.7.2.             veic darbības, kuras kaitē RTRK reputācijai;

4.7.3.             kavē biedra naudas samaksu vairāk kā 90 (deviņdesmit) dienas;

4.7.4.             neveic biedru naudas samaksu par gadu statūtos noteiktajā termiņā pēc lēmuma par uzņemšanu biedrībā.

4.8.              Par biedra izslēgšanu no RTRK lemj Padome. Padomes lēmumu var pārsūdzēt Biedru sapulce.

4.9.              Biedram ir tiesības izstāties no RTRK, par to rakstiski paziņojot Valdei vismaz 10(desmit) dienas iepriekš. Iemaksātā biedra nauda biedram netiek atgriezta.

 5.      Biedru tiesības un pienākumi

5.1.              RTRK biedriem ir tiesības:

5.1.1.             piedalīties un balsot Biedru sapulcē;

5.1.2.             tikt ievēlētiem/nozīmētam Interešu komisijas sastāvā;

5.1.3.             tikt ievēlētiem Padomē;

5.1.4.             tikt ievēlētiem Valdē;

5.1.5.             sniegt priekšlikumus un ierosinājumus RTRK pārvaldes institūcijām;

5.1.6.             izmantot RTRK reputāciju un piederības zīmi godprātīgas uzņēmējdarbības veikšanai un attīstīšanai.

5.2.              RTRK biedriem ir šādi pienākumi:

5.2.1.             aktīvi, ne mazāk kā 2 (divas) stundas mēnesī līdzdarboties RTRK mērķu sasniegšanā un  pamatuzdevumu izpildē;

5.2.2.             ievērot RTRK statūtus, pildīt Biedru sapulces un pārvaldes institūciju lēmumus;

5.2.3.             piedalīties institūciju darbā, kurās tie nozīmēti/ievēlēti;

5.2.4.             ievērot konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums RTRK interesēm un reputācijai vai citiem biedriem;

5.2.5.             neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi darbojoties RTRK;

5.2.6.             iespēju robežās informēt RTRK pārvaldes institūcijas par riskiem, kuri var būtiski apdraudēt RTRK un tās biedru intereses;

5.2.7.             savā darbībā ievērot godprātīgas uzņēmējdarbības un ētikas principus;

5.2.8.             savas veicamās uzņēmējdarbības ietvaros izturēties pret citiem RTRK biedriem tā kā vēlētos, lai citi izturas pret pašu.

 6.      Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1.              Biedru sapulce ir RTRK augstākā lēmējinstitūcija. RTRK biedriem ir vienādas balsstiesības.  Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā vienu reizi gadā.

6.1.1.             Par Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā 14 dienas pirms Biedru sapulces norises.

6.1.2.             Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/10 biedru. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Ja sasauktajai Biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus sakarā ar kvoruma trūkumu, Valde no jauna sasauc Biedru sapulci likumā noteiktajā kārtībā.

6.1.3.             6.1.1. 6.1.2. punkta noteiktajā kārtībā sasauktā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

6.2.              Ārkārtas Biedru sapulci var sasaukt Valde pēc Padomes vai Revidenta ierosinājuma, kā arī pēc ne mazāk kā 1/20 biedru pieprasījuma, norādot sasaukšanas iemeslu. Par ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Šajā gadījumā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja ir ievēroti Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi attiecībā uz Biedru sapulces norisi.

6.3.              Biedru sapulci vada sapulces ievēlēta persona.

6.4.              Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Balsošana notiek atklāti. Biedru sapulce ir tiesīga noteikt citu balsošanas kārtību.

6.5.              Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Biedru sapulces vadītājs un protokolists.

6.6.              Biedru sapulces pilnvarās ietilpst:

6.6.1.             apstiprināt gada pārskatu;

6.6.2.             lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos;

6.6.3.             ievēlēt un atsaukt Padomes locekļus;

6.6.4.             lemt par RTRK darbības termiņa pagarināšanu, priekšlaicīgu izbeigšanu vai reorganizāciju.

 7.      Padome

7.1.              Padome ir RTRK pārvaldes institūcija, kas atbildīga par RTRK mērķu sasniegšanu un stratēģijas īstenošanu. Padome pilda Valdes un Interešu komisiju pārraudzības funkcijas.

7.2.              Padome sastāv no 9 (deviņiem) līdz 19 (deviņpadsmit) Padomes locekļiem, tai skaitā - Padomes priekšsēdētāja, kas vienlaicīgi ir RTRK Prezidents, un 2(diviem) Padomes priekšsēdētāja vietniekiem - Viceprezidentiem.

7.3.              Padomes sastāvs tiek ievēlēts Biedru sapulcē no RTRK biedru saraksta.

7.4.              Padomes locekļus ievēl uz 3 (trīs) gadiem.

7.5.              Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

7.6.              Padomes pilnvarās ietilpst:

7.6.1.             ievēlēt Padomes priekšsēdētāju;

7.6.2.             ievēlēt un atsaukt Valdi un lemt par tās atlīdzības apmēru;

7.6.3.             apstiprināt RTRK attīstības struktūru un gada budžetu;

7.6.4.             ievēlēt Revidentu;

7.6.5.             apstiprināt biedra naudas apmērus un iemaksas kārtību;

7.6.6.             izveidot Interešu komisijas un noteikt to sastāvu;

7.6.7.             lemt par atsevišķu komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu izveidošanu, par to reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī lemt jautājumus par RTRK piedalīšanos citu komercsabiedrību vai nevalstisko organizāciju dalībā;

7.6.8.             noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama Biedru sapulces vai Padomes piekrišana;

7.6.9.             lemt par iestāšanās procedūru RTRK pretendentiem;

7.6.10.         lemt par pasākumiem RTRK mērķu sasniegšanai

7.7.              Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no tās locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

7.8.              Padomes lēmums par Valdes ievēlēšanu un atsaukšanu tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši vismaz 2/3 no klātesošo Padomes locekļu skaita.

7.9.              Padomes sēdēs ir tiesības piedalīties un balsot arī RTRK Dibinātājiem, katram ir vienas balss tiesības, kura līdzvērtīga vienai Padomes locekļa balsij.

7.10.          Gadījumā, ja Dibinātājs vienlaicīgi ieņem arī Padomes locekļa amatu, tam Padomes sēdēs ir tiesības balsot divu balsu apmērā.

7.11.          Padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, paziņojumu par amata atstāšanu.

7.12.          Ja Padomes loceklis ir atstājis amatu, tiek organizētas jauna Padomes locekļa vēlēšanas.

7.13.          Padomes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Padomes locekļus Padomes darba reglamentā noteiktajā kārtībā.

7.14.          Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 8.      Padomes priekšsēdētājs (Prezidents)

8.1.              Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome no Padomes locekļu sastāva ar balsu vairākumu.

8.2.              Padomes priekšsēdētāja pilnvarās ietilpst:

8.2.1.             reprezentēt RTRK valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās organizācijās un citās institūcijās;

8.2.2.             sasaukt un vadīt Padomes sēdes;

8.2.3.             pārraudzīt Padomes darbu;

8.2.4.             RTRK vārdā slēgt līgumus ar Valdes locekļiem.

 9.      Valde

9.1.              Valde ir RTRK izpildinstitūcija. Valde sastāv no 3(trīs) valdes locekļiem-no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.  Valdes locekļus ievēl uz 2 (diviem) gadiem. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt RTRK atsevišķi. Valdes priekšsēdētāju ieceļ no valdes locekļu vidus.

9.2.              Valdes pilnvarās ietilpst:

9.2.1.             vadīt un pārstāvēt RTRK;

9.2.2.             sagatavot gada budžeta projektu atbilstoši Padomes apstiprinātai struktūrai;

9.2.3.             organizēt un vadīt RTRK darbu atbilstoši apstiprinātam gada budžetam;

9.2.4.             sasaukt Biedru sapulces;

9.2.5.             pārvaldīt RTRK mantu, slēgt saimnieciskos līgumus;

9.2.6.             nodrošināt tiesību aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu.

9.3.              Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja Padome nav noteikusi savādāk.

 10.   Interešu komisijas

10.1.          Interešu komisija ir RTRK biedru organizatoriska struktūra, kas pilda specializētas funkcijas RTRK mērķu sasniegšanai.

10.2.          Interešu komisiju skaitu, sastāva izveides kārtību un darbības principus nosaka Padome.

10.3.          Interešu komisiju vadītāji tiek nozīmēti no Padomes vidus uz 3 (trīs) gadiem.

10.4.          Interešu komisiju vadītāji vienlaicīgi ir Padomes locekļi.

10.5.          Interešu komisiju vadītāji regulāri atskaitās Padomei par sasniegtajiem rezultātiem.

 11.  Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

11.1.          RTRK finanšu līdzekļus veido:

11.1.1.         ikgadējās biedru naudas;

11.1.2.         juridisko un fizisko personu ziedojumi vai dāvinājumi;

11.1.3.         ienākumi no saimnieciskās darbības, kas veikta RTRK mērķu sasniegšanai un pamatuzdevumu izpildei;

11.1.4.         citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti saskaņā ar tiesību aktiem.

11.2.          Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījumu izdarītāja vai arī novēlētāja rakstisku piekrišanu.

 12.   Revidents

12.1.          Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.

12.2.          Revidents veic RTRK ikgadējo gada pārskata revīziju, pārbauda RTRK saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju.

12.3.          Revidents ziņo Padomei un Biedru sapulcei par revīzijas rezultātiem.

 13.   Darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija

13.1.          RTRK darbība var tikt izbeigta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajos gadījumos.

 

Statūti apstiprināti dibinātāju sapulcē Rīgā, 2015.gada 8.decembrī.