Lietišķās komunikācijas centrs 

Projekta mērķis: Mūsdienu biznesa principu noteikšana reģionā, kā arī vietas, nosacījumu, līdzekļu, komunikāciju, saiknes,  dažādu datu  bāzu organizācija speciālistiem, kuri sadarbojas. Centrs tiks organizēts kā ieinteresēto personu tikšanās vieta un komplekss maksimāli precīzam, pilnam un operatīvam nodrošinājumam ar vajadzīgo un svarīgo informāciju par partneriem, risku faktoriem, nozīmīgām izmaiņām biznesa vidē, tekošās situācijas analīzes rezultātiem, jaunām iespējām, plāniem un prognozēm.

MŪSU BIZNESA KULTŪRA

Visos laikos jebkāda biznesa pamatmērķi pasaulē bija: personīgās darbības tapšana un to aktīvā attīstība; peļņas saņemšana no darbības; personīgās, kolektīva un sabiedrības prasības apmierināšana.

Kas attiecas uz Latvijas biznesu, šobrīd papildus minētajiem mērķiem ir vēl viens – rast un izmantot iespēju izdzīvot sarežģītajos krīzes apstākļos. Tā pat ir nepieciešams likvidēt vai būtiski samazināt tādu negatīvu parādību un morāles problēmu ietekmi kā neobligātumu un korumpētu birokrātiju, kas jau ilgu laiku ir kaitējušas Latvijas uzņēmējdarbībai.

Lai Latvijas biznesa ētika atbilstu pasaules līmenim un iekarotu vietējo un ārvalstu partneru uzticību, ļoti svarīgi pārņemt pasaules pieredzi un pilnveidoties šajā virzienā. Svarīgi saprast, ka kultūra un uzņēmējdarbība ir cieši saistīti savā starpā.

PASAULES PRAKSE

Dažādās valstīs pastāv atšķirīgas ētiskās normas un uzņēmējdarbības principi, kuru veidošanā būtisku lomu spēlē nacionālā domāšanas un uztveres specifika, kā arī vispāratzīti morālie, ideoloģiskie, reliģiozie noteikumi un ierobežojumi.

“Apaļais galds” (CAUX ROUND TABLE), kas apvienoja vadošos uzņēmējus no Eiropas, Japānas un Amerikas,  uzstādīja sev uzdevumu par biznesa un ražošanas lomas paaugstināšu kā dzinējspēku  progresīvām globālajām pārmaiņām.

1994. gadā tika pieņemta deklarācija “Biznesa principi” (Principles for Business), kura izveidota mēģinot sintezēt uzņēmējdarbības morāli-ētiskos principus Austrumu un Rietumu kultūrām. Pamatā ir atbildība par politiku un darbībām biznesa sfērā, cilvēka un biznesa dalībnieku interešu cieņa. Deklarācija ir starptautiska biznesa ētikas principu koncentrēts kopsavilkums. No tiem galvenie ētikas principi: Biznesa atbildība: no lielajiem akcionāriem līdz mazākajiem biznesa dalībniekiem.Biznesa ekonomiskā un sociālā ietekme: tieksme uz progresu taisnīguma izaugsmē un pasaules saliedētībā. Biznesa ētika: no likuma burta – līdz uzticības garam.