• Par RTRK biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta un gatava aktīvi līdzdarboties RTRK mērķa sasniegšanā un kuru ir rekomendējis esošs RTRK biedrs, Valdes loceklis vai Padomes loceklis.
  • Lēmumu par personas uzņemšanu par RTRK biedru pieņem Valde.
  • Pretendents tiek uzņemts par RTRK biedru 30 dienu laikā pēc pieteikuma anketas saņemšanas, par to saņemot rakstveida paziņojumu no Valdes.
  • Saņemot Valdes paziņojumu par uzņemšanu, biedrs 5 (piecu) dienu laikā samaksā biedru naudu par gadu. Biedra naudas apmēru nosaka Padome. Gadījumā, ja biedrs minētajā termiņā neveic biedru naudas samaksu, tad ir uzskatāms, ka biedrs ir atteicies no dalības RTRK un tiek izslēgts no biedrības.
  • 10 (desmit) dienu laikā pēc biedra naudas saņemšanas RTRK norēķinu kontā, biedram tiek izsniegta biedra apliecība un tiek paziņots par to, kur un kad biedrs var uzsākt savu darbību RTRK struktūrā.